Säkrare hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätter den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. 

Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vilket vi i Lugnetkyrkan såklart ser positivt på.

I samband med att den nya lagstiftningen träder i kraft uppdateras och förbättras vår integritetspolicy. Du behöver inte göra något.

Har du några frågor, eller om du vill att vi tar bort dig från vårt register, kan du läsa mer genom att läsa integritetspolicyn nedan. Den nya dataskyddslagstiftningen och vår integritetspolicy gäller från och med den 25 maj.  

 

Lugnetkyrkans behandling av personuppgifter för medlemmar i församlingen. 

Du blir medlem i församlingen på egen begäran efter  dop, så kallat flyttningsbetyg från annan församling eller öppet medlemskap (döpt i annan tradition än vår).

I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, dop och medlemskap.

Vi registrerar även om medlemskapet sker genom dop eller från vilken församling du kommer ifrån. 

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) ett samfund som församlingen är en del av.

Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till medlemmar.

Församlingen samverkar med mission i EFK och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig informerad om det arbete som vi är med och stöder.

Det innebär att vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter till EFK för att du skall få information om dess arbete i Sverige och övriga världen.

EFK får använda adresserna tills du själv meddelar dem att du inte längre vill ha information. Du stoppar information från EFK på telefon 019-16 76 00 eller via info@efk.se.

När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem.

Vi spar dina uppgifter för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang. Se även avsnittet ”Deltagare i församlingens verksamheter”.

Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med personnummer, namn och datum för dopet i ett särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa fråga till församlingen om när du döptes. Vill du av någon anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

 

Deltagare i församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För yngre deltagare under 13 år kan vi även be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne.

 

Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) . Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.

Deltagaruppgifter över deltagande i arrangemang som församlingen anordnar som kräver anmälan sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år.

När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingen:

Lugnetkyrkan (org-nr  883200-1138)

Lugnetvägen 1, 79131 Falun

info@lugnetkyrkan.se

Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen:

Gabriella Haglund

gabriella@lugnetkyrkan.se

070-725 37 27